top of page
Røst kommune  (8 av 12).jpg

Hva er en

Kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan.

Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for Røstsamfunnets utvikling.
 

200627647_1237968803326740_7642031633047581619_n.jpg

Hva inneholder en kommuneplan?

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvordan skaper vi et godt samfunn å bo og leve i, hvordan skal vi tilrettelegge for et næringsliv i vekst, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser.

samfunnsdelen

Bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlig planlegging. Samfunnsdelen har to hovedretninger: 

  • kommunesamfunnet som helhet

  • kommunen som organisasjon

 

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som folkehelse, barn og unge, integrering, næringspolitikk m.m.

 

Kommuneplanen skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon.  

fiske6 (2).jpg
Kommuneplanens samfunnsdel er delt opp i ni temaer 

FNs 17 bærekraftsmål er overordnet mål som gjelder for alle temaene som skal utredes.

Befolkningsfakta og vekst

Sikkerhet og beredskap

Samferdsel og øvrig infrastruktur

Næringsutvikling og verdiskaping

Stedsutvikling og botilbud

Natur, friluftsliv, klima

Kultur og fritid for barn, unge, voksne og eldre innbyggere

Tjenester i kommunal organisasjon

Regional tilhørighet og interkommunalt samarbeid

66119549_10157787171113352_2457716067867295744_o.jpg

Arealdel

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. 

 

Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger og andre tjenester.

 

Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut. Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.

Oppstart høsten 2022

bottom of page